Przejdź do treści

Ogłoszenie

Ogłoszenie
fot. UG Polkowice

Dodane: Tuesday, 20 August 2019

OGŁOSZENIE SKARBNIKA GMINY POLKOWICE o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu gminy Polkowice na rok 2020.  

 

Założenia do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2020 zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.ug.polkowice.pl w Dziale FINANSE – BUDŻET - ZAŁOŻENIA I PROGNOZY – ROK 2020 (Zarządzenie Nr 429/19 Burmistrza Polkowic z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Polkowice na rok 2020 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice).

 

Jednostki sektora finansów publicznych, Rady Sołeckie, Komitety społeczne, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, składają wnioski o dofinansowanie z budżetu gminy Polkowice zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminnych do dnia 01 września 2019 r.  (Termin może ulec zmianie po uzgodnieniu z właściwa komórką organizacyjną, z która dany podmiot zewnętrzny współpracuje, przy czym nie może być dłuższy niż do 15 września).

 

Informuję, również że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą ubiegać się o dotacje na podstawie:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
  uchwały Rady Miejskiej Nr XII/121/11 z dnia 5 października 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym
  do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
  uchwały Nr XX/225/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r.
  w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice
  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2169) - dotyczy wyłącznie klubów sportowych.

 

   Skarbnik Gminy

   Katarzyna Gryś